Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Klasyfikacja dwutlenku tytanu opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE
10.03.2020
Klasyfikacja dwutlenku tytanu opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE

Dwutlenek tytanu (TiO2) jest substancją, która jest głównym składnikiem bieli tytanowej, kluczowego dla wielu zastosowań pigmentu, m.in. tworzyw sztucznych, papieru, farb drukarskich, gumy, ceramiki.

W ostatnich latach TiO2 został poddany wielu badaniom jako potencjalny czynnik rakotwórczy ze względu na wdychanie. W 2017 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) uznała, że dwutlenek tytanu może być rakotwórczy w przypadku jego wdychania.

Tę propozycję opracowano na podstawie starych, kwestionowanych naukowo danych z badań na zwierzętach, które wdychały pył dwutlenku tytanu w nadmiernych ilościach, w stężeniach około 40 razy wyższych niż maksymalny limit narażenia ustalony dla pracowników.

Inne szerokie dane, w tym oddzielne badania epidemiologiczne osób zatrudnionych na instalacjach TiO2, nie wykazały specyficznych powiązań TiO2 z występowaniem nowotworu.

W rezultacie, po 3 latach konsultacji i dyskusji, 18 lutego 2020 r. Unia Europejska opublikowała oficjalne rozporządzenie delegowane w celu sklasyfikowania dwutlenku tytanu jako podejrzewanego o działanie rakotwórcze (kategoria 2) w przypadku wdychania jego niektórych sproszkowanych postaci. To rozporządzenie zostało opublikowane jako zmiana do rozporządzenia UE (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) substancji i mieszanin. Rozporządzenie będzie obowiązywać po 18-miesięcznym okresie przejściowym, od 1 października 2021 r.

Publikacja jest dostępna na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32020R0217

Przedmiotowa klasyfikacja nie jest związana z chemią dwutlenku tytanu, ale z cząsteczkami pyłu wdychanymi w bardzo dużych ilościach. Stanowi to  niebezpieczny precedens także dla innych licznych proszkowych substancji (w tym większości pigmentów).

W okresie dostosowawczym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. będzie nadal współpracować z klientami, partnerami biznesowymi oraz stowarzyszeniami branżowymi i odpowiednimi organami w celu wypracowania jednolitego podejścia do wymogów klasyfikacyjnych.  Informacje o podjętych przez spółkę działaniach będą przekazywane na bieżąco.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka