Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Organiczne

Aldehyd izomasłowy

Nazwa handlowa: Aldehyd izomasłowy
Nazwa chemiczna: 2-metylopropanal Aldehyd izomasłowy
Numer PKWiU: 20.14.61.0
Numer CN: 2912 19 00

Grupa Azoty Kędzierzyn

Bezbarwna, przezroczysta ciecz o charakterystycznym, ostrym, drażniącym, przenikliwym zapachu.

SpecyfikacjaRozwiń

Aldehyd izomasłowy* >99.5 [%]
Aldehyd n-masłowy* <0.2 [%]
Woda <1.5 [%]
Barwa <15 [Pt-Co]
Liczba kwasowa <2 [mgKOH/g]
* Wielkości nie uwzględniają zawartości wody w produkcie"

 

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Aldehyd izomasłowy jest stosowany jako surowiec do produkcji alkoholi, kwasów, amin oraz estrów. Wykorzystywany jest w procesach produkcji plastyfikatorów, farmaceutyków, środków ochrony roślin, żywic syntetycznych, środków zapachowych, rozpuszczalników oraz różnego typu dodatków stosowanych w wielu gałęziach przemysłu (przeciwutleniacze, zwilżacze, składniki perfum, dodatki uszlachetniające).

Substancja została zarejestrowana jako półprodukt wyodrębniany transportowany i zgodnie z rozporządzeniem REACH może być stosowana jako substancja, która jest zużywana lub stosowana wyłącznie do przetwarzania chemicznego w celu przekształcenia jej w inną substancję.

Zastosowania zidentyfikowane (REACH): półprodukt."

Pakowanie i transportRozwiń
Wymagania dla budowli magazynowych:
  • spełniające Dyrektywę 94/9/EC odnoście wyposażenia i systemów ochronnych do użycia w atmosferze potencjalne wybuchowej,
  • spełniające Dyrektywę 1999/92/EC odnośnie wymagań minimalnych dla zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem,
  • wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca pary z miejsc ich emisji, oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
  •  nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji.
Warunki magazynowaniaRozwiń

 

  • przechowywać w szczelnych zbiornikach w atmosferze obojętnej, np. pod poduszką azotową,
  • używać jedynie narzędzi w wykonaniu nieiskrzącym oraz wyposażenia w wykonaniu EX,
  • nie palić ani nie używać otwartego ognia, 
  • usunąć wszystkie źródła zapłonu,
  • gaśnice powinny być łatwo dostępne w miejscu magazynowania,
  • stosować jedynie w warunkach ściśle kontrolowanych zgodnie z rozporządzeniem (EC) No. 1907/2006, Art. 18 (4).

 

Inne uwagiRozwiń

Substancje niezgodne: zasady, kwasy, czynniki utleniające, niektóre aminy i alkohole.
Organiczne materiały włókniste zabrudzone aldehydem izomasłowym mogą zapalić się w kontakcie z powietrzem. 

Może zachodzić gwałtowana, egzoenergetyczna reakcja w obecności zasad oraz wielu organicznych substancji, takich jak alkohole, aminy, czynniki utleniające i kwasy. 
Pary aldehydu izomasłowego są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się na znaczne odległości do źródła zapłonu.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Anna Gruszczyńska - Dyrektor Handlowy Jednostki Biznesowej Oxoplast
Informacja handlowa
Paweł Polański
Informacja techniczna
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka