Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
AZOTECH Roztwór azotanu wapnia 45% / 50%
AZOTECH Roztwór azotanu wapnia 45% / 50%

Grupa Azoty Chorzów

Azotan wapnia do zastosowań technicznych produkowany jest w postaci roztworu wodnego o stężeniu 45% oraz 50%.

Właściwości Rozwiń

Roztwór azotanu wapnia to gęsta, nie pieniąca się ciecz, jednorodna podczas stosowania, w pełni rozpuszczalna w wodzie w każdej proporcji zmieszania. Roztwór jest bezbarwny lub o barwie jasnożółtej.

Właściwości roztworu azotanu wapnia 45%

Gęstość; (g/cm3) w 20°C

1,42-1,46

Zakres wartości pH w 20°C

4,5 – 6,5

Zawartość Ca (NO3)2; %(m/m)

44,0 – 46,0

Zawartość CaO; %(m/m)

15,1 – 15,7

 

Właściwości roztworu azotanu wapnia 50%

Gęstość; (g/cm3)

1,47-1,50

Wartość pH

4,5 – 6,5

Umowna zawartość suchej masy; (% m/m)

60,8-67,2

Zawartość chlorków; %(m/m)

Max. 0,10%

Zawartość alkaliów (w przeliczeniu na Na2O); %(m/m)

Max. 0,2%

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Roztwór wodny azotanu wapnia jest stosowany:

  • w oczyszczalniach ścieków oraz systemach kanalizacji ściekowych do przeciwdziałania zagniwaniu ścieków. Zapobiega powstawaniu szkodliwego siarkowodoru oraz niweluje nieprzyjemne zapachy. Ogranicza korozyjność ścieków i jest bezpieczny dla infrastruktury. Po zastosowaniu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka i jest mało szkodliwy dla organizmów wodnych,
  • jako dodatek do betonów i cementów. Skraca czas wiązania oraz zwiększa plastyczność betonu, przyspiesza reakcję hydratacje cementu. Umożliwia betonowanie w niskich temperaturach,
  • jako inhibitor korozji stali powodowanej przez chlorki,
  • do produkcji odmrażaczy i preparatów przeciw zamarzaniu,
  • do produkcji wysokiej jakości nawozów mineralnych.
  • jako substancja pomocnicza w produkcji tworzyw sztucznych.
Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Azotan wapnia w roztworze wodnym pakowany jest do paletopojemników wykonanych z HDPE o pojemności 1000 litrów. Rozwór azotanu wapnia jest również dostępny luzem w cysternach samochodowych.

Przechowywać w zamkniętych, suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej -5˚C, w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, z dala od produktów żywnościowych, substancji palnych i wybuchowych oraz reduktorów. Chronić przed dostępem ognia, ciepła i słońca. Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogólna pomieszczenia.

Przechowywanie pojemników 1000 l:

Środki ostrożnościRozwiń

Azotan wapnia w roztworze został sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 do następujących klas zagrożeń: poważne uszkodzenie oczu kategorii 1, toksyczność ostra kategorii 4.

Azotan wapnia został wymieniony w załączniku II rozporządzenia UE 2019/1148. Wszelkie podejrzane transakcje oraz ich próby, a także znaczące przypadki zniknięć i kradzieży należy zgłaszać do odpowiedniego krajowego punktu kontaktowego w ciągu 24 godzin od ich wykrycia.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka