Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oxoplast Plastyfikatory

Oxoviflex® (DOTP, DEHT)

Nazwa handlowa: Oxoviflex®
Nazwa chemiczna: Tereftalan bis(2-etyloheksylu)
Numer PKWiU: 20.14.34.0
Numer CN: 2917 39 95

Grupa Azoty Kędzierzyn

Oxoviflex® jest oleistą cieczą, bezbarwną lub jasno-słomkową, nie zawierającą zanieczyszczeń mechanicznych. 

SpecyfikacjaRozwiń
Tereftalan bis(2-etyloheksylu) >98.0 [%]
Estry w przeliczeniu na tereftalan bis(2-etyloheksylu) >99.5 [%]
Wolne kwasy w przeliczeniu na kwas ftalowy <0.01 [%]
Woda <0.1 [%]
Barwa <20 [Pt-Co]
Temperatura zapłonu >230 [°C]
Substancej lotne(150°C / 2h) <0.2 [%]
Gęstość w 20°C 0.980 ÷ 0.985 [g/cm3]
Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Oxoviflex® jest stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych jako plastyfikator oraz w przemyśle farb i lakierów.
 
Zastosowania zidentyfikowane (REACH):
 • produkcja,
 • kleje i uszczelniacze,
 • powłoki i farby,
 • plastyfikatory (plastizole),
 • plastyfikatory (wyroby PCW),
 • dystrybucja i magazynowanie,
 • formulacja,
 • plastyfikatory (plastizole),
 • budownictwo: formulacja, dodatki,
 • laboratorium.
 
Pakowanie i transportRozwiń
Oxoviflex® ładuje się do stalowych cystern kolejowych, kontenerów-cystern, autocystern oraz opakowań jednostkowych klienta, w których jest on również transportowany.
Oxoviflex®, nie wolno transportować ich wraz z silnymi utleniaczami oraz alkaliami.
Opakowania jednostkowe z produktem przewozić krytymi środkami transportowymi. 
Produkt nie zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR.
 
PrzechowywanieRozwiń
Wymagania dla budowli magazynowych:
 • wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
 • zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par organicznych,
 • system zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie zbiorników / pojemników rozproszonymi strumieniami wody, 
 • nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji,
 • pomieszczenie powinno być chłodne i suche.
 
Warunki magazynowania:
 • przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu,
 • przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, 
 • przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością, 
 • pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane,
 • zbiorniki i pojemniki musza być wykonane z materiałów odpornych na działanie ftalanu bis(2-propyloheptylu),
 • w pomieszczeniu powinien się znajdować podręczny sprzęt gaśniczy.
 
Inne uwagiRozwiń
Substancje niezgodne: czynniki silnie utleniające.
Oxoviflex® posiada certyfikat koszerności.
 
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Koordynator Sprzedaży Europa Centralna i Wschodnia
Jolanta Kamys
Koordynator Sprzedaży Europa Zachodnia i Ameryka
Waldemar Pawelczyk
Koordynator Sprzedaży Europa Południowa, Azja i Afryka
Katarzyna Łukasik
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka