Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

Amofoska® 4-16-18

NPK (Ca, S) 4-16-18 (+14 +12)

Grupa Azoty Fosfory

Amofoska 4-16-18 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i składRozwiń

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (Ca, S) 4-16-18 (+14 +12) / 4-7-15 (+10 +4,8)

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,20 kg/dm3

Azot N całkowity: 4%
Azot N amonowy: 4%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 16% (7,0% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 4% (1,7% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 6% (2,6% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w kwasie mrówkowym: 8% (3,5% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 18% (15,0% K)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 14% (10,0% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 5% (3,6% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 12% (4,8% S)

Składniki produktu:
CMC 1 – Superfosfat (CAS 8011-76-5)
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Amofoska 4-16-18 to nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu Amofoska 4-16-18 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

250-300

350-450

Zboża jare

250-300

350-450

Rzepak ozimy

300-350

400-500

Kukurydza

300-350

400-500

Burak cukrowy*

300-350

400-500

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

250-300

350-450

Rośliny pastewne

200-250

350-400

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

200-250

350-450

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). Dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Amofoska 4-16-18 jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Amofoskę 4-16-18 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Piotr Sęk
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka