Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Saletrzak 27 Makro

Nazwa handlowa: Saletrzak 27 Makro
Numer PKWiU: 20. 15. 35. 0
Numer CN: 3102 40 10

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Nawóz granulowany o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Granule wielkości 2-6 mm stanowią co najmniej 95% masy nawozu a jego gęstość nasypowa wynosi 1,0 kg/dm3. Saletrzak 27 makro to azotan amonu z wypełniaczem w postaci mączki dolomitowej zawierającej wapń i magnez. Skład nawozu: 27% azotu całkowitego (N), w tym 13,5% w formie saletrzanej i 13,5% w formie amonowej, 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) oraz 4% magnezu całkowitego (MgO).

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Saletrzak 27 makro jako uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany, od wiosny do lata, pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe, pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli, nawóz po wysianiu należy wymieszać z glebą a pogłównie stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Saletrzak 27 makro jest higroskopijny, dlatego można go mieszać z innymi suchymi nawozami tylko bezpośrednio przed wysiewem. 

Korzyści zastosowaniaRozwiń

Saletrzak 27 makro zawiera w jednakowych ilościach azot w dwóch formach (saletrzanej i amonowej), co czyni go uniwersalnym nawozem azotowym w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Szybko działający azot saletrzany przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin na azot powoduje ich prawidłowy wzrost. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Płytko ukorzenione rośliny, szczególnie we wcześniejszych fazach rozwojowych, bardzo dobrze reagują na zawarty w nawozie wapń i magnez. 

Pakowanie i transportRozwiń

Saletrzak 27 makro jest pakowany:

 • w worki polietylenowe z nadrukiem - po 25 lub 50 kg ± 1%,
 • w elastyczne kontenery (big-bagi) – po 500 lub pond 500 kg ± 1%,
 • luzem.


Podczas transportu produkt zabezpieczyć przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Zabronione jest przewożenie nawozu razem z materiałami, które mogą reagować z Saletrzakiem 27 makro lub są palne jak np.: środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych (RID, ADR, IMDG) Saletrzak 27 makro jest materiałem bezpiecznym w transporcie. Podczas przewozu środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

PrzechowywanieRozwiń

Saletrzak 27 makro jako produkt wysoce higroskopijny należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu, izolującym od wilgoci.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

 • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
 • bezpośrednim nasłonecznieniem,
 • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
 • nagrzewaniem powyżej 30oC.


Odległość składowanego produktu od ścian powinna wynosić co najmniej 20 cm, a od źródeł ciepła co najmniej 150 cm. Produkt w uszkodzonych opakowaniach należy składać oddzielnie. W bezpośrednim sąsiedztwie Saletrzaku 27 makro nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nim reagować, takie jak np.: środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, substancje organiczne, substancje silnie alkaiczne (np. ług sodowy), wapno, cement, sproszkowane metale, tlenki metali, kwasy, materiały palne takie jak węgiel, drewno, trociny, smary, oleje, materiały pędne, słoma. Saletrzaku 27 makro nie wolno składować na otwartej przestrzeni ze względu na małą odporność na zmiany temperatury oraz działanie wilgoci i ciepła. W pomieszczeniach magazynowych nie wolno palić tytoniu, używać otwartego ognia a instalacje elektryczne powinny być antyelektrostatyczne i przeciwwybuchowe.

Worki polietylenowe z produktem o zawartości netto 25 lub 50 kg, układać na niepalnym podłożu do wysokości najwyżej 10 warstw. Elastyczne kontenery z nawozem (big-bagi) o masie netto do 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 2 warstw, a te powyżej 500 kg w jednej warstwie. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe powinny składowane w jednej warstwie.

Środki ostrożnościRozwiń

Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. 

Serwis i doradztwoRozwiń

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty S.A. – Tarnów w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.
Serwis obejmuje:

 • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
 • udzielanie informacji na temat rozmieszczenia na terenie kraju punktów sprzedaży nawozów Grupy Azoty S.A.
 • informowanie o aktualnej ofercie nawozów Grupy Azoty S.A.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Kamil Michoń
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka