Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy do dokarmiania dolistnego, fertygacji i sporządzania mieszanek nawozowych.

FERTIPLON SOP

K (S) 51 (+43,8)

Grupa Azoty Chorzów

FERTIPLON SOP to dwuskładnikowy nawóz zawierający potas i siarkę, który przeznaczony jest do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji oraz dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin t.j.: warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny jagodowe oraz rośliny rolnicze. Zalecany w okresach suszy, przy blokowaniu pobierania składników pokarmowych z gleby.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(ii) Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: PK 52-34 / 22,7-28,2

Granulometria: Proszek (drobnokrystaliczny). 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.

Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 51% (43,8% K)
Trójtlenek siarki SO rozpuszczalny w wodzie: 43,8% (17,5% S)
Niska zawartość chlorków.

Składniki produktu:
CMC 1- Siarczan potasu (CAS 231-915-5)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

FERTIPLON SOP to nawóz do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji oraz dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin.

Fertygacja

Dawka uzależniona od gatunku i fazy rozwojowej, częstotliwości aplikacji oraz technologii uprawy.

Zalecane jest stosowanie roztworu wodnego o stężeniu 0,001-0,1% (0,01 do 1 kg nawozu na

1000 litrów pożywki do podlewania roślin). Należy uwzględnić zawartości składników w innych

nawozach stosowanych do przygotowania pożywki.

Dokarmianie dolistne

Orientacyjne dawki nawozu:

Roślina

Termin stosowania

Dawka (kg/ha)

Zalecana liczba zabiegów

Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

Zboża ozime

Ostatni zabieg dolistny (jesień)

0,4-1,5

1

200-300

Ruszenie wiosennej wegetacji

0,4-1,5

1

200-300

Faza liścia flagowego

0,4-1,5

1

200-300

Zboża jare

Początek fazy krzewienia

0,4-1,5

1

200-300

Faza liścia flagowego

0,4-1,5

1

200-300

Jęczmień

Początek fazy krzewienia

0,4-1,5

1

200-300

Początek fazy kłoszenia

0,4-1,5

1

200-300

Kukurydza

Faza 4.-6. liści

0,4-1,5

2 w odstępach 2-tygodniowych

200-300

Rzepak ozimy

Ostatni zabieg dolistny (jesień)

0,4-1,5

1

200-300

Ruszenie wiosennej wegetacji

0,4-1,5

1

200-300

Pąki kwiatowe widoczne z góry „zielony pąk”

0,4-1,5

1

200-300

Burak cukrowy

Faza 4.-6. liści

0,4-1,5

2 w odstępach 2-tygodniowych

200-300

Ziemniak

Od początku tworzenia bulw

0,4-1,5

1-2 w odstępach 2-tygodniowych

200-300

Pomidor

Rozwój owoców

0,6-2,5

2

300-500

Dojrzewanie nasion i owoców

0,6-2,5

1

300-500

Papryka

Rozwój owoców

0,6-2,5

2

300-500

Dojrzewanie nasion i owoców

0,6-2,5

1

300-500

Cebula, Czosnek

Od początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru

0,6-2,5

2-3 w odstępach 7-14 dni

300-500

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

FERTIPLON SOP jest oferowany w workach wentylowych polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg.

FERTIPLON SOP należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie dla worków 25 kg:

Środki ostrożnościRozwiń

UWAGA
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ciało po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRA: Umyć dużą ilością wody.
P332 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka