Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wodorowęglan amonu E 503 (II)
Wodorowęglan amonu E 503 (II)

Grupa Azoty Chorzów

Wodorowęglan amonu E503(ii) to dodatek do żywności, stosowany jako substancja spulchniająca, uwalniająca gaz, a tym samym zwiększająca objętość ciasta. Substancja ta nazywana jest również kwaśnym węglanem amonu.

Produkt z antyzbrylaczem - zawiera max. 0,5 % hydroksywęglanu magnezu E 504 (ii).

Właściwości Rozwiń

Produkt objęty jest Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w ramach, którego stosuje się zasady HACCP oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Jakość produktu spełnia wymagania Rozporządzenia UE 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności.

Postać

Krystaliczny proszek

Barwa

Biała

Zapach

Wyczuwalny zapach amoniaku

Gęstość nasypowa

Ok. 900g/l

pH (5% roztwór)

7,5 – 8,5

Zawartość NH4HCO­3

Min.99,0%

Zawartość amoniaku

Min. 21,3%

Substancje nielotne

(z wyjątkiem antyzbrylacza)

Max. 500 mg/kg

Zawartość antyzbrylacza E504(ii)

Max. 0,5%

Chlorki (jako Cl-)

Max. 30mg/kg

Żelazo (Fe)

Max. 5mg/kg

Siarczany (jako SO42-)

Max.30mg/kg

Arsen (jako As)

Max. 3 mg/kg

Ołów (jako Pb)

Max. 2 mg/kg

Rtęć (jako Hg)

Max. 1 mg/kg

Zawartość tlenku etylenu (tlenek etylenu + 2-chloroetanol)

Max. 0,1 mg/kg

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Wodorowęglan amonu E503(ii) to dodatek do żywności, stosowany w środkach spożywczych na zasadach określonych w Rozporządzeniu WE 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności. Stosowany jest jako substancja spulchniająca - uwalniająca gaz, a tym samym zwiększająca objętość ciasta.

Wodorowęglan amonu stosowany jest w procesach pieczenia jako rodzaj proszku do pieczenia. Służy do spulchniania i wspomagania rośnięcia ciasta.

Po zastosowaniu jako środek spulchniający nie wykazuje zapachu ani smaku w gotowych produktach spożywczych.

Nadaje produktom charakterystycznej chrupkości.

Wodorowęglan amonu E503(II) może pełnić również rolę regulatora kwasowości jako substancja zmieniająca lub kontrolująca zasadowość środka spożywczego.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Wodorowęglan amonu E503(II) oferowany jest w workach zawierających 25 kg produktu.

Termin przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Produkt należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania, w temperaturze nie wyższej niż 35˚C.

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach ułożonych na paletach, w suchych, przewiewnych, czystych pomieszczeniach w wydzielonym magazynie przeznaczonym do magazynowania środków spożywczych, w temperaturze nie wyższej niż 35˚C. Chronić przed zawilgoceniem lub zamoczeniem.

Przechowywanie dla worków 25 kg:

Środki ostrożnościRozwiń

UWAGA

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
P264: Po użyciu dokładnie umyć wodą odsłonięte części ciała.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas użytkowania produktu.
P301 + P312 + P330: WPRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z CENTRUM TOKSYKOLOGICZNYM.
P411: Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 35°C.
P501: Opakowania i odpady opakowaniowe usuwać zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka