Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Azotan potasu spożywczy E 252
Azotan potasu spożywczy E 252

Grupa Azoty Chorzów

AZOTIVE Azotan potasu spożywczy E252 to dodatek do żywności, stosowany jako substancja konserwująca, przedłużająca okres przydatności do spożycia dla środków spożywczych poprzez ochronę przed zepsuciem spowodowanym obecnością mikroorganizmów oraz chroniąc przed wzrostem mikroorganizmów patogennych.

Na życzenie klienta produkt jest dostępny bez antyzbrylacza luz z antyzbrylaczem.

E252 z antyzbrylaczem E 551 - wyrób zawiera dwutlenek krzemu E551 w ilości od 0,5% do 1,0% (m/m).

E252 z antyzbrylaczem E 504 (ii) - wyrób zawiera hydroksywęglan magnezu E 504(ii) w ilości od 1,3% do 1,7% (m/m). Wartość pH dla 5% roztworu produktu z antyzbrylaczem wynosi 10,6 - 10,9.

Wyrób dostarczony bez antyzbrylacza może ulec zbryleniu.

Właściwości Rozwiń

Produkt objęty jest Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w ramach, którego stosuje się zasady HACCP oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

AZOTIVE charakteryzuje się wysoką czystością dzięki zastosowaniu technologii umożliwiającej uzyskanie powtarzalnego produktu niezawierającego jonów chlorkowych i metali ciężkich.

Jakość produktu spełnia wymagania Rozporządzenia UE 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności.

Postać

Krystaliczny proszek

Barwa

Biała

Smak

Orzeźwiający, słony, ostry

Zapach

Bez zapachu

pH (5% roztwór)

4,5 – 8,5

Zawartość KNO3

Nie mniej niż 99,5% w przeliczeniu na bezwodną masę (przed dodaniem antyzbrylacza)

Strata przy suszeniu

Nie więcej niż 1% (105oC, 4 godz.)

Azotyny

Nie więcej niż 20 mg/kg w przeliczeniu na KNO2

Arsen (jako As)

Nie więcej niż 0,1 mg/kg

Ołów (jako Pb)

Nie więcej niż 0,1 mg/kg

Rtęć (jako Hg)

Nie więcej niż 0,1 mg/kg

Zawartość tlenku etylenu (tlenek etylenu + 2-chloroetanol)

Nie więcej niż 0,1 mg/kg

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

AZOTIVE azotan potasu spożywczy E252 to dodatek do żywności, stosowany w środkach spożywczych na zasadach określonych w Rozporządzeniu WE 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności.

AZOTIVE Azotan potasu spożywczy E252 to dodatek do żywności, stosowany jako substancja konserwująca, przedłużająca okres przydatności do spożycia dla środków spożywczych poprzez ochronę przed zepsuciem spowodowanym obecnością mikroorganizmów oraz chroniąc przed wzrostem mikroorganizmów patogennych.

AZOTIVE Azotan potasu spożywczy E252 skutecznie konserwuje żywność, przedłuża trwałość produktów spożywczych, wzmacnia smak oraz poprawia wygląd żywności.

Wykorzystywany jest w produkcji wyrobów mięsnych (produkty mięsne niepoddane obróbce cieplnej, tradycyjne produkty mięsne peklowane zalewowo oraz na sucho) jako substancja konserwująca oraz do poprawy wyglądu produktów mięsnych.

Znajduje zastosowanie również przy produkcji serów (sery twarde, półtwarde i półmiękkie, dojrzewające produkty serowe, analogi serów na bazie produktów mleczarskich) jako substancja konserwująca oraz dla zapewnienia odpowiedniej twardości.

Azotan potasu wykorzystywany jest jako konserwant dla marynowanych ryb (śledź i szprot).

Stosowany jest również przy produkcji past do zębów oraz płynów do płukania jamy ustnej jako środek odczulający w nadwrażliwości zębiny oraz do wybielania zębów.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

AZOTIVE oferowany jest w polietylenowych workach wentylowych z nadrukiem zawierających 25 kg produktu.

Na życzenie klienta produkt jest dostępny bez antyzbrylacza luz z antyzbrylaczem. Produkt dostarczony bez antyzbrylacza może ulec zbryleniu.

Termin przydatności do stosowania wynosi 2 lata od daty produkcji.

AZOTIVE należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w wydzielonym magazynie przeznaczonym do magazynowania środków spożywczych.

Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, z dala od materiałów zapalnych i substancji redukujących, a także z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Przechowywanie dla worków 25 kg:

Azotan potasu należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 1486, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID.

Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy - pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i z tyłu pojazdu;

Zgodnie z przepisami RID: wagony - nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Środki ostrożnościRozwiń

UWAGA

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P280: Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.
P370 + P378: W przypadku pożaru: Użyć wody do gaszenia.
P501: Zawartość i pojemnik usuwać do podmiotu uprawnionego w zakresie przyjmowania odpadów.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka