Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

POLIFOSKA® TYTAN

NPK (S) 6-25-25 (+5) z mikroskładnikami

Grupa Azoty Police

Polifoska Tytan jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym szczególnie polecanym do zastosowania przedsiewnego, możliwa jest również aplikacja pogłówna wczesną wiosną. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw i sadownictwie.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (S) 6-25-25 (+5) / 6-10,9-20,8 (+2) z mikroskładnikami

Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,95-1,05 kg/dm3

Azot N całkowity: 6%
Azot N amonowy: 6%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 25% (10,9% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 22% (9,6% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 25% (10,9% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 25% (20,8% K)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 5% (2% S)
Żelazo Fe całkowite, siarczan2- (VI): 0,5%
Cynk Zn całkowity, tlenek2-: 0,05%

 Składniki produktu:
CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722-76-1)
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 1 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Polifoska Tytan to nawóz wieloskładnikowy do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu Polifoska Tytan w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

200-250

300-350

Zboża jare

200-250

250-300

Rzepak ozimy

250-300

300-350

Kukurydza

200-250

250-350

Burak cukrowy*

250-300

350-400

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

150-200

200-250

Rośliny pastewne

100-150

200-250

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

100-150

200-250

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar 40, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Polifoska Tytan jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Polifoskę Tytan należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość, pojemnik usuwać do licencjonowanego odbiorcy odpadów.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa - Police
Aleksander Orlikowski
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka