Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Organiczne

Aldehyd n-masłowy

Nazwa handlowa: Aldehyd n-masłowy
Nazwa chemiczna: Butanal Aldehyd n-masłowy
Numer PKWiU: 20.14.61.0
Numer CN: 2912 19 00

Grupa Azoty Kędzierzyn

Bezbarwna, przezroczysta ciecz o charakterystycznym, ostrym, drażniącym, przenikliwym zapachu.

SpecyfikacjaRozwiń

Aldehyd n-masłowy >99.5 [%]
Aldehyd izomasłowy <0.1[%]
Woda <0.2 [%]
Barwa <15 [Pt-Co]
Liczba kwasowa <1 [mgKOH/g]

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Aldehyd n-masłowy jest stosowany jako surowiec do produkcji alkoholi (mono i wielowodorotlenowych), kwasów, amin oraz estrów. Wykorzystywany jest w procesach produkcji plastyfikatorów, farmaceutyków, środków ochrony roślin, żywic syntetycznych, środków zapachowych, rozpuszczalników oraz różnego typu dodatków stosowanych w wielu gałęziach przemysłu (wypełniacze, zwilżacze, środki przeciwpieniące, dodatki uszlachetniające).

Substancja została zarejestrowana jako półprodukt wyodrębniany transportowany i zgodnie z rozporządzeniem REACH może być stosowana jako substancja, która jest zużywana lub stosowana wyłącznie do przetwarzania chemicznego w celu przekształcenia jej w inną substancję.

Zastosowania zidentyfikowane (REACH)Rozwiń

 

 • produkcja masowych chemikaliów przemysłowych (włączając produkty naftowe),
 • produkcja chemikaliów wysokowartościowych."

 

Pakowanie i transportRozwiń

 

 • Wymagania dla budowli magazynowych:
 • spełniające Dyrektywę 94/9/EC odnoście wyposażenia i systemów ochronnych do użycia w atmosferze potencjalne wybuchowej,
 • spełniające Dyrektywę 1999/92/EC odnośnie wymagań minimalnych dla zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem,
 • wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca pary z miejsc ich emisji, oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
 • nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji.

 

Warunki magazynowaniaRozwiń

 

 • przechowywać w szczelnych zbiornikach w atmosferze obojętnej, np. pod poduszką azotową,
 • używać jedynie narzędzi w wykonaniu nieiskrzącym oraz wyposażenia w wykonaniu EX,
 • nie palić ani nie używać otwartego ognia,
 • usunąć wszystkie źródła zapłonu,
 • gaśnice powinny być łatwo dostępne w miejscu magazynowania,
 • stosować jedynie w warunkach ściśle kontrolowanych zgodnie z rozporządzeniem (EC) No. 1907/2006, Art. 18 (4).

 

Inne uwagiRozwiń

Substancje niezgodne: zasady, kwasy, czynniki utleniające, niektóre aminy i alkohole.
Organiczne materiały włókniste zabrudzone aldehydem n-masłowym mogą zapalić się w kontakcie z powietrzem.

Może zachodzić gwałtowana, egzoenergetyczna reakcja w obecności zasad oraz wielu organicznych substancji, takich jak alkohole, aminy, czynniki utleniające i kwasy. 
Pary aldehydu n-masłowego są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się na znaczne odległości do źródła zapłonu.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Anna Gruszczyńska - Dyrektor Handlowy Jednostki Biznesowej Oxoplast
Informacja handlowa
Paweł Polański
Informacja techniczna
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka