Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Wodór sprężony
Wodór sprężony

Nazwa handlowa: Wodór sprężony
Nazwa chemiczna: Wodór
Numer PKWiU: 20.11.11.0
Numer CN: 2804 10 00

Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Puławy

Wodór otrzymywany jest na instalacji PSA, następnie dwustopniowo sprężony kompresorami membranowymi do końcowego wymaganego ciśnienia 15 lub 20 MPa. Jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Produkt stabilny chemicznie w warunkach normalnych.

Wodór ma największe zastosowanie w przemyśle chemicznym m.in. do produkcji amoniaku, w reakcjach uwodornienia. Ponadto znajduje zastosowanie w przemyśle szklarskim (do obróbki szkła), w energetyce (jako gaz chłodzący w generatorach), spawalnictwie, w przemyśle elektronicznym i spożywczym, w rozwijającym się przemyśle motoryzacyjnym jako paliwo.

Ze względu na stosowanie wodoru w przemyśle spożywczym Grupa Azoty PUŁAWY posiada certyfikat systemu FSSC 22 000.

SpecyfikacjaRozwiń

 

Lp.

Wymagania

Jednostki

Wartość

1.

Zawartość  H2

min

% (v/v)

99,99

2.

Zawartość  H2O

max

ppm (v/v)

4,0

3.

Zawartość O2

max

ppm (v/v)

2,0

4.

Zawartość (N2 + Ar)

max

ppm (v/v)

82

5.

Zawartość CO2

max

ppm (v/v)

9,0

6.

Zawartość CO

max

ppm (v/v)

1,0

7.

Zawartość CH4

Max

ppm (v/v)

2,0

8.

Chlor

jakościowo

nieobecny

9.

Siarkowodór

jakościowo

nieobecny

10.

Akalia

jakościowo

nieobecne

Produkt zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do Rozporządzenia (WE) Nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wysoka jakość produkowanego wodoru jest potwierdzana przez Akredytowane Laboratorium Atlantic Analytical Laboratory w USA.Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Wodór jest stosowany do syntezy podstawowych produktów przemysłu chemicznego takich jak: chlorowodór, metanol, benzyna syntetyczna, amoniak oraz do syntez organicznych reakcjach uwodornienia. Stosuje się go również w spawalnictwie, hutnictwie szkła i metalurgii.

Pakowanie i transportRozwiń

Wodorem należy napełniać butle stalowe wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami lub butlowozy/rurowozy. Wszystkie opakowania powinny posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające do eksploatacji. Butle powinny posiadać zaślepki nakręcone na króciec przyłączeniowy oraz kołpak zabezpieczający zawór butlowy przed uszkodzeniami mechanicznymi(urwanie zaworu). W przypadku naczyń ciśnieniowych, wykonanych ze stali, z uwagi na zagrożenie korozją wodorową, dopuszcza się do stosowania jedynie te, które noszą znak „H”.

Wodór może być pakowany w:

  •  wodorowy trailer (rurowóz, butlowóz) (ciśnienie robocze: 15 lub 20 MPa);
  •  butle (ciśnienie robocze: 15 lub 20 MPa);
  •  wiązki butli lub inne zbiorniki dopuszczone przez upoważnione organy dozoru technicznego (ciśnienie robocze: 15 lub 20 MPa).

Wodór sprężony należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towarów niebezpiecznych.
Według przepisów RID/ADR produkt jest zaliczany do klasy 2. „Gazy”, Numer UN: 1049.

Warunki magazynowaniaRozwiń

Butle muszą być umieszczone w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać ogrzewania butli, źródeł zapłonu oraz wyładowań elektrostatycznych i substancji utleniających. Butle należy magazynować w paletach, ewentualnie w pozycji pionowej i zabezpieczone przed przewróceniem.

Pomieszczenie musi być wyposażone w środki ochrony przeciwpożarowej (gaśnice) oraz wodę.

Klasy i kategorie zagrożeniaRozwiń

Substancja zaklasyfikowana w następujących kategoriach zagrożeń: gaz łatwopalny, kategoria 1 i gaz pod ciśnieniem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka