Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
SCALNIT 50 - domieszka do betonu
SCALNIT 50 - domieszka do betonu

Grupa Azoty Chorzów

SCALNIT 50 to domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie, EN 934-2 T6.

W celu spełnienia zharmonizowanych wymagań Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania domieszki do betonu „SCALNIT 50”, w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. stosowana jest Zakładowa Kontrola Produkcji tego wyrobu. SCALNIT 50 posiada Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-092-01 dla wyrobu budowlanego, produkowanego zgodnie z Rozporządzeniem UE 305/2011 według normy zharmonizowanej EN 934-2:2009+A1:2012.

Właściwości Rozwiń

Roztwór azotanu wapnia to gęsta, nie pieniąca się ciecz, jednorodna podczas stosowania, w pełni rozpuszczalna w wodzie w każdej proporcji zmieszania. Roztwór jest bezbarwny lub o barwie jasnożółtej. Nie zawiera jonu amonowego.

Właściwości SCALNIT 50

Gęstość; (g/cm3)

1,46-1,52

Wartość pH

4,5 – 6,5

Umowna zawartość suchej masy; (% m/m)

61,81 – 68,31

Zawartość chlorków; %(m/m)

Max. 0,10%

Zawartość alkaliów (w przeliczeniu na Na2O); %(m/m)

Max. 0,2%

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Domieszka SCALNIT 50 przeznaczona jest do wykonywania mieszanek betonowych o skróconym czasie wiązania cementu.

SCALNIT 50 umożliwia betonowanie w obniżonych temperaturach w warunkach zimowych do -5˚C. Poprawia urabialność mieszanki betonowej oraz przyspiesza reakcję hydratacji cementu.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

SCALNIT 50 pakowany jest do paletopojemników wykonanych z HDPE o pojemności 1000 litrów. Produkt jest również dostępny luzem w cysternach samochodowych.

Przechowywać w zamkniętych, suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej -5˚C, ale nie wyższej niż +40˚C, w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, z dala od produktów żywnościowych, substancji palnych i wybuchowych oraz reduktorów. Chronić przed nasłonecznieniem, dostępem ognia, ciepła i mrozem.

Przechowywanie pojemników 1000 l:

Środki ostrożnościRozwiń

SCALNIT 50 został sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 do następujących klas zagrożeń: poważne uszkodzenie oczu kategorii 1, toksyczność ostra kategorii 4.

Azotan wapnia został wymieniony w załączniku II rozporządzenia UE 2019/1148. Wszelkie podejrzane transakcje oraz ich próby, a także znaczące przypadki zniknięć i kradzieży należy zgłaszać do odpowiedniego krajowego punktu kontaktowego w ciągu 24 godzin od ich wykrycia.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka