Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oxoplast Alkohole

2-Etyloheksanol

Nazwa handlowa: 2-Etyloheksanol
Nazwa chemiczna: 2-Etyloheksan-1-ol
Numer PKWiU: 20.14.22.9
Numer CN: 2905 16 85

Grupa Azoty Kędzierzyn

Bezbarwna, przezroczysta ciecz o charakterystycznym zapachu.

SpecyfikacjaRozwiń
2-Etyloheksanol >99.7 [%]
Woda <0.05 [%]
Aldehydy w przeliczeniu na 2-etyloheksanal <0.05 [%]
Kwasy w przeliczeniu na kwas octowy <0.01 [%]
Barwa <5 [Pt-Co]
Gęstość 0.832 - 0.834 [g/cm3]
Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Do produkcji: słabo lotnych estrów stosowanych jako plastyfikatory tworzyw sztucznych, dodatków poprawiających stabilność termiczną i odporność na utlenianie tworzyw sztucznych, związków powierzchniowo-czynnych, środków antypieniących stosowanych w przemyśle tekstylnym i papierniczym, roztworów stosowanych w procesach ekstrakcyjnych, płynów hamulcowych, dodatków do paliw (azotan 2-etyloheksylu), akrylanu 2-etyloheksylu oraz etoksylatów produkowanych na bazie tlenku etylenu środków pomocniczych dla rolnictwa, związków stosowanych w mieszaninach opóźniających palenie (bromopochodne), kosmetyków oraz farmaceutyków.
 
Stosowany jest również jako: słabo lotny rozpuszczalnik dla olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych, żywic, wosków i produktów petrochemicznych, składnik słabo lotnych rozpuszczalników stosowanych w przemyśle barwników oraz powłok malarskich i lakierniczych (np. w tuszach drukarskich, pieczątkarskich, lakierach do malowania zanurzeniowego itp.), dodatek uszlachetniający poprawiający odkształcalność plastyczna oraz połysk tworzyw termoutrwaldzalnych oraz wykładzin kładzionych na gorąco, dodatek dyspergujący i nawilżający w pastach barwiących.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem REACH produkt może być stosowany zgodnie ze scenariuszami narażenia dla zastosowań zidentyfikowanych:
 • produkcja,
 • zastosowanie jako półprodukt,
 • dystrybucja substancji,
 • formulacja substancji,
 • zastosowanie w powłokach,
 • zastosowanie w laboratoriach,
 • zastosowanie w płynach funkcjonalnych,
 • zastosowanie w wierceniu pół naftowych i gazowych,
 • rozcieńczanie koncentratu w celu przygotowania mieszaniny do końcowego zastosowania,
 • zastosowanie w środkach czyszczących,
 
Pakowanie i transportRozwiń
2-Etyloheksanol ładuje się do stalowych cystern kolejowych, kontenerów-cystern lub autocystern, w których jest on również transportowany.
2-Etyloheksanolu nie wolno transportować z silnymi utleniaczami oraz kwasami.
2-Etyloheksanol nie zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID oraz ADR.
PrzechowywanieRozwiń
Wymagania dla budowli magazynowych:
 • wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
 • zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par organicznych,
 • system zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie zbiorników / pojemników rozproszonymi strumieniami wody, 
 • nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji,
 • instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz wentylacyjna w wykonaniu EX,
 • pomieszczenie powinno być chłodne i suche.
 
Warunki magazynowania:
 • przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu, 
 • przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, 
 • przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością, 
 • pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane,
 • zbiorniki i pojemniki muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie 2-etyloheksanolu.
Inne uwagiRozwiń
Substancje niezgodne: czynniki silnie utleniające.
2-Etyloheksanol posiada certyfikat koszerności.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Sprzedaż - Europa Zachodnia
Agnieszka Ciba
Sprzedaż - Europa Południowa, Azja, Afryka
Katarzyna Łukasik
Sprzedaż - Ameryka Północna i Południowa
Sonia Droszczak
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka