Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Amoniak bezwodny

Nazwa chemiczna: Amoniak
Numer PKWiUL: 20.15.10.0
Numer CN: 2814 10 00

Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Puławy

Amoniak bezwodny jest bezbarwnym gazem o ostrym charakterystycznym zapachu. Stabilny chemicznie w temperaturze pokojowej. Bezwodny amoniak reaguje egzotermicznie z wodą oraz kwasami.

Amoniak bezwodny stosuje się w przemyśle chemicznym jako surowiec do produkcji: nawozów azotowych, kwasu azotowego, zasad, amin i barwników. Znajduje również zastosowanie w produkcji leków, kosmetyków, witamin, włókien syntetycznych i polimerów, w produkcji tuszów, tonerów i materiałów wybuchowych. Stosowany jest jako medium energetyczne w instalacjach chłodzących.

SpecyfikacjaRozwiń

Lp

Wymagania

Jednostki

Wymagania

1.

Zawartość NH3

Min.

%

99,85

2.

Pozostałość po odparowaniu

Max.

%

0,15

Gatunek I według normy PN-79/C-84914

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Amoniak bezwodny stosowany jest w przemyśle chemicznym do produkcji nawozów oraz do zmydlania tłuszczów i olejów. Ponadto stosowany jest w chłodnictwie, hutnictwie, lecznictwie oraz do innych celów.

Pakowanie i transportRozwiń
Amoniak pakowany jest pod ciśnieniem do butli stalowych o pojemności 20 kg i cystern kolejowych.
 
Amoniak bezwodny należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Według przepisów RID/ADR amoniak bezwodny zaliczany jest do klasy 2, numer UN:1005.
PrzechowywanieRozwiń

Butle lub pojemniki z amoniakiem należy przechowywać w nieogrzewanych miejscach posiadających odpowiednią wentylację. Wspólne magazynowanie dopuszczalne jest tylko z gazami obojętnymi. Magazynowanie odbywa się w zbiornikach ciśnieniowych lub bezciśnieniowych chłodzonych. Zbiorniki ciśnieniowe lub bezciśnieniowe oraz instalacje za- i wyładowcze muszą posiadać aktualną dokumentację techniczną i dobry stan techniczny potwierdzony przez UDT. Zbiorniki musza posiadać odcięcia od źródła zasilania, zawory bezpieczeństwa, manometry i wskaźniki poziomu.

Masa amoniaku w butlach lub zbiornikach nie powinna być większa od dopuszczalnej masy netto, której wielkość umieszczona jest na zbiorniku lub wybita na głowicy butli.

Zawór butli lub zbiornika powinien być szczelny przy całkowicie zamkniętym oraz przy całkowicie otwartym zaworze i zaślepionym wylocie kroćca bocznego zaworu.

OznakowanieRozwiń
  • autocystern - pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi  268 / 1005 oraz nalepki ostrzegawcze 2.3 i 8 wg ADR,
  • cystern kolejowych - pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi268 / 1005 oraz nalepki ostrzegawcze 2.3 i 8(+13) wg  RID,
  • pojazdów przewożących butle z amoniakiem - pomarańczowe tablice ostrzegawcze przodu i z tyłu pojazdu.
Klasy zagrożenia i kody kategoriiRozwiń

Amoniak bezwodny spełnia kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia: gaz łatwopalny, kategoria 2, gaz pod ciśnieniem oraz toksyczność ostra, kategoria 3. Wykazuje działanie żrące na skórę, kategoria 1B, zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1 oraz zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Ewa Jakubczyk - Grupa Azoty Kędzierzyn
Informacja handlowa
Katarzyna Kiryczuk
Informacja techniczna
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka