Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowo-siarkowe

RSM®S 26 (+7,5)

N (S) 26 (+7,5)

Grupa Azoty Puławy

RSM S 26 (+7,5) jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowo-siarkowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 26 (+7,5) / 26 (+3)

Gęstość: 1,28 kg/dm3 

Azot N całkowity: 26%
Azot N azotanowy: 4,0%
Azot N amonowy: 6,6%
Azot N amidowy: 15,4%
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 7,5% (3,0% S)

Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

RSM S 26 (+7,5) to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu RSM S 26 (+7,5) w l/ha i kg/ha

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie

duże i bardzo duże

l/ha

kg/ha

l/ha

kg/ha

l/ha

kg/ha

Pszenica ozima

330-390

423-500

420-480

538-615

511-541

654-692

Zboża jare

pszenica jara

270-300

346-385

330-390

423-500

420-480

538-615

jęczmień jary

120-180

154-231

210-270

269-346

300-330

385-423

Rzepak ozimy

420-450

538-577

480-511

615-654

541-601

692-769

Kukurydza

330-390

423-500

420-480

538-615

511-541

654-692

Burak cukrowy*

240-300

308-385

330-390

423-500

420-511

538-654

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

300-360

385-462

390-420

500-538

450-511

577-654

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*

240-300

308-385

330-390

423-500

420-450

538-577

* bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.

Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

RSM S 26 (+7,5) pakowany jest do:

  • cystern lub autocystern,
  • pojemników z tworzyw sztucznych o pojemności 1000 l.

RSM S 26 (+7,5) magazynowany jest w zbiornikach naziemnych, DPPL (1000 litrów). RSM S 26 (+7,5) powinien być przechowywany w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzaniem wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest produkt, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych. Zbiorniki powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas przechowywania nawozów płynnych w pojemnikach należy zadbać o ich dobry stan techniczny. Pojemniki powinny być szczelne i wolne od rdzy i innych zanieczyszczeń. Podczas przechowywania oraz w trakcie transportu produkt należy chronić przed ochłodzeniem poniżej temperatury początku krystalizacji tj. -7°C. RSM S 26 (+7,5) nie powinien być przechowywany w zbiornikach podziemnych.

Przechowywanie pojemników 1320 kg/1000 l: 

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka