Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

Fosfarm® 4-8-21

NPK (Ca, S) 4-8-21 (+7 +15) z mikroskładnikami

Grupa Azoty Fosfory

Fosfarm 4-8-21 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym szczególnie polecanym do zastosowania przedsiewnego. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw i sadownictwie.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (Ca, S) 4-8-21(+7 +15) / 4-3,5-17,4 (+5,0 +6,0) z mikroskładnikami

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,20 kg/dm3

Azot N całkowity: 4%
Azot N amonowy: 4%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 8% (3,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 2,5% (1,1% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 7% (3,1% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 21% (17,4% K)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 7% (5,0% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 4% (2,9% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 15% (6,0% S)
Miedź Cu całkowita: 0,02%
Cynk Zn całkowity: 0,08%

Składniki produktu:
CMC 1 – Superfosfat (CAS 8011-76-5)
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Fosfarm 4-8-21 to nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

 Orientacyjne dawki nawozu Fosfarm 4-8-21 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

200-350

400-500

Zboża jare

200-350

400-500

Rzepak ozimy

300-400

450-550

Kukurydza

300-400

450-550

Burak cukrowy*

300-400

450-550

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

200-350

400-500

Rośliny pastewne

250-300

350-400

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

250-300

350-450

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar 40, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Fosfarm 4-8-21 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Fosfarm 4-8-21 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka