Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

NPK 5-12-12

NPK (Ca, S) 5-12-12 (+14 +16)

Grupa Azoty Fosfory

NPK 5-12-12 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: zboża ozime i jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak ozimy, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i składRozwiń

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (Ca, S) 5-12-12 (+14 +16) / 5-5,2-10 (+10 +6,4)

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,20 kg/dm3

Azot N całkowity: 5%
Azot N amonowy: 5%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 12% (5,2% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 4% (1,7% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 6% (2,6% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w kwasie mrówkowym: 8% (3,5% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 12% (10,0% K)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 14% (10,0% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 6% (4,3% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 16% (6,4% S)

Składniki produktu:
CMC 1 –  Superfosfat (CAS 8011-76-5)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

NPK 5-12-12 to nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu NPK 5-12-12 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)            

Roślina

Dawka

Zboża ozime

300-400

Zboża jare

300-400

Rzepak ozimy

400-600

Kukurydza

400-500

Burak cukrowy

400-500

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)

300-400

Rośliny pastewne

300-400

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

300-400

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar 40, dawkę potasu uzupełnić, np. nawozem Holist agro K (Mg) 55 (+5). Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Nawóz NPK 5-12-12 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Nawóz NPK 5-12-12 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg: 

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Jacek Jechna
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka