Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Roztwór azotanu amonu – techniczny

Nazwa handlowa: roztwór azotanu amonu – techniczny
Nazwa chemiczna: roztwór wodny azotanu(V)amonu
Klasyfikacja PKWiU: 20.13.42.0

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Gorąca, bezbarwna, przeźroczysta ciecz o zawartości azotanu amonu w przedziale 87 do 92%; pH 10% roztworu wodnego w granicach 5-7. Klasyfikacja wg Rozporządzenia WE 1272/2008: Substancja ciekła utleniająca kat. 3 (H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz) Działa drażniąco dla oczu kat.2 (H319: Działa drażniąco na oczy) Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Posiada kartę charakterystyki

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Roztwór azotanu amonu- techniczny ma zastosowanie do celów technicznych; w tym jako surowiec do produkcji materiałów wybuchowych.

Pakowanie i transportRozwiń
Roztwór azotanu amonu - techniczny transportuje się w postaci ciekłej jako gorący stężony roztwór, cysternami ze stali kwasoodpornej zaopatrzonymi w elementy grzewcze. 
Podczas transportu produkt powinien być zabezpieczony przed spadkiem temperatury poniżej 112 oC (przy stężeniu roztworu w wysokości 92%) i wzrostem temperatury powyżej 140 oC (temperatura wrzenia roztworu 87%).
Podczas transportu produkt powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem innymi substancjami.
Roztwór  podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.
Klasyfikacja według ADR:
UN 2426 Azotan amonowy, ciekły, gorący stężony roztwór, o stężeniu większym niż 80%, ale nie większym niż 93%, klasa 5.1, kod klasyfikacyjne 01, nalepki 5.1, przepisy szczególne 252; 644, ilości ograniczone LQO, kod cysterny L4BV (+).
 
MagazynowanieRozwiń

Roztwór azotanu amonu - techniczny należy przechowywać w zbiornikach magazynowych ze stali kwasoodpornej zaopatrzonych w elementy grzewcze. Produkt winien być przechowywany w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji i niższej od temperatury wrzenia. Zbiornik powinien posiadać odwietrzenie i zabezpieczać produkt przed zanieczyszczeniem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Jan Obrzut
Informacja techniczna
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka