Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

RSM® 28

N 28

Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Puławy

RSM 28 jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N 28

Gęstość: 1,28 kg/dm3

Azot N całkowity: 28%
Azot N azotanowy: 7,0%
Azot N amonowy: 7,0%
Azot N amidowy: 14,0%

Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

RSM 28 to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu RSM 28 w l/ha i kg/ha

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie

duże i bardzo duże

l/ha

kg/ha

l/ha

kg/ha

l/ha

kg/ha

Pszenica ozima

307-363

393-464

391-447

500-571

475-503

607-643

Zboża jare

pszenica jara

251-279

321-357

307-363

393-464

391-447

500-571

jęczmień jary

112-168

143-214

196-251

250-321

279-307

357-393

Rzepak ozimy

391-419

500-536

447-475

571-607

503-559

643-714

Kukurydza

307-363

393-464

391-447

500-571

475-503

607-643

Burak cukrowy*

223-279

286-357

307-363

393-464

391-475

500-607

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

279-335

357-429

363-391

464-500

419-475

536-607

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*

223-279

286-357

307-363

393-464

391-419

500-536

* bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.

Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

RSM 28 pakowany jest do:

  • cystern lub autocystern stalowych,
  • pojemników z tworzyw sztucznych o pojemności 600 l oraz 1000 l,
  • innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM 28 nie podlega przepisom transportowym RID/ADR/IMDG dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

RSM 28 należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest RSM 28, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych (polietylenu, polipropylenu, PCV). Na zbiornikach powinien być umieszczony napis podający nazwę produktu. Podczas transportu oraz w trakcie przechowywania produkt należy chronić przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji, tj. -17°C. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Wodę, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania, należy uzupełnić do stanu pierwotnego.

Przechowywanie pojemników 768 kg/600 l i 1280 kg/1000 l: 

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka