Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oxoplast Aldehydy

Aldehyd izomasłowy

Nazwa handlowa: Aldehyd izomasłowy
Nazwa chemiczna: 2-metylopropanal
Numer PKWiU: 20.14.61.0
Numer CN: 2912 19 00

Grupa Azoty Kędzierzyn

Aldehyd izomasłowy jest bezbarwną, przezroczystą cieczą o charakterystycznym, ostrym, drażniącym, przenikliwym zapachu.

SpecyfikacjaRozwiń

Barwa <15 Pt-Co
Liczba kwasowa <2 mg KOH/g
Aldehyd n-masłowy <0.2* % /m/m/
Woda <1,5 % /m/m/
Aldehyd izomasłowy >99.5* % /m/m/
* wielkości te nie uwzględniają zawartości wody w produkcie

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Aldehyd izomasłowy jest stosowany jako surowiec do produkcji alkoholi, kwasów, amin oraz estrów. Wykorzystywany jest w procesach produkcji plastyfikatorów, farmaceutyków, środków ochrony roślin, żywic syntetycznych, środków zapachowych, rozpuszczalników oraz różnego typu dodatków stosowanych w wielu gałęziach przemysłu (przeciwutleniacze, zwilżacze, składniki perfum, dodatki uszlachetniające). Aldehyd izomasłowy został zarejestrowany jako półprodukt wyodrębniany transportowany i zgodnie z rozporządzeniem REACH może być zużywany lub stosowany wyłącznie do przetwarzania chemicznego w celu przekształcenia go w inną substancję.
Pakowanie i transportRozwiń

Aldehyd izomasłowy transportowany jest w kwasoodpornych cysternach kolejowych lub samochodowych oraz kontenerach dopuszczonych do przewozu tego typu ładunków. Dopuszcza się inny rodzaj opakowań zapewniający zachowanie wymagań jakościowych produktu oraz bezpieczeństwo w transporcie, magazynowaniu i użytkowaniu. W takim przypadku odbiorca powinien:

 • Przedstawić aktualny atest dopuszczający opakowanie do przechowywania i transportu produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami RID/ADR.
 • Oznakować opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.Wymagania dla budowli magazynowych:
 • Spełniające Dyrektywę 94/9/EC odnoście wyposażenia i systemów ochronnych do użycia w atmosferze potencjalne wybuchowej.
 • Spełniające Dyrektywę 1999/92/EC odnośnie wymagań minimalnych dla zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem.
 • Pojemniki przechowywać w stanie szczelnie zamkniętym, w miejscu chłodnym oraz przewiewnym.
 • Wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczeń.
 • Nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji.
 
Warunki magazynowania:
 • Przechowywać w szczelnych zbiornikach pod poduszka azotową.
 • Używać jedynie narzędzi w wykonaniu nieiskrzącym oraz wyposażenia w wykonaniu EX.
 • Nie palić ani nie używać otwartego ognia.
 • Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepła, iskier, otwartego ognia.
 • Gaśnice powinny być łatwo dostępne w miejscu magazynowania.
 • Stosować jedynie w warunkach ściśle kontrolowanych zgodnie z rozporządzeniem (EC) No. 1907/2006, Art. 18 (4).
Inne uwagiRozwiń

Aldehyd izomasłowy posiada certyfikat koszerności.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Sprzedaż - Europa Zachodnia
Agnieszka Ciba
Sprzedaż - Europa Południowa, Azja, Afryka
Katarzyna Łukasik
Sprzedaż - Ameryka Północna i Południowa
Sonia Droszczak
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka