Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oxoplast Alkohole

Izobutanol

Nazwa handlowa: Izobutanol
Nazwa chemiczna: 2-Metylopropan-1-ol, Izobutanol
Numer PKWiU: 20.14.22.9
Numer CN: 2905 14 90

Grupa Azoty Kędzierzyn

Bezbarwna, przezroczysta ciecz o charakterystycznym zapachu. 

SpecyfikacjaRozwiń
Izoutanol >99.8 [%]
Woda <0.10 [%]
Aldehydy w przeliczeniu na aldehyd masłowy <0.05 [%]
Kwasy w przeliczeniu na kwas octowy <0.003 [%]
Barwa <5 [Pt-Co]
Gęstość 0.802 - 0.804 [g/cm3]
 
Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Do produkcji: estrów (rozpuszczalniki i środki zapachowe), farb i lakierów (rozpuszczalnik, czynnik zapobiegający tworzeniu się zmętnień, poprawiający płynność i zmniejszający lepkość farb wodorozcieńczalnych), dodatków do tworzyw sztucznych (plastyfikatory), żywic melaminowo i mocznikowo-formaldehydowych (jako rozpuszczalnik lub czynnik butylujący), środków pomocniczych dla rolnictwa (butyloaminy), dodatków flotacyjnych, eterów glikoli etylenowego i propylenowego.
 
Stosowany jest również jako: rozpuszczalnik (przemysł tekstylny oraz farb i lakierów), czynnik ekstrahujący w produkcji leków, składnik mieszanin antyoblodzeniowych oraz dodatków antykorozyjnych.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem REACH produkt może być stosowany zgodnie ze scenariuszami narażenia dla zastosowań zidentyfikowanych:
 • produkcja,
 • zastosowanie jako półprodukt,
 • przygotowanie i (ponowne) pakowanie substancji i mieszanin,
 • dystrybucja substancji,
 • użycie w powłokach (farby, tusze, tonery, kleje),
 • użycie w środkach czystości,
 • użycie w środkach smarnych,
 • płyny do obróbki metali/oleje walcownicze,
 • zastosowanie w laboratoriach,
 • stosowanie jako konsumencki produkt do pielęgnacji lub dezynfekcji,
 
Pakowanie i transportRozwiń
Izobutanol ładuje się do stalowych cystern kolejowych, kontenerów-cystern lub autocystern, w których jest on również transportowany.
Izobutanolu nie wolno transportować z silnymi utleniaczami oraz kwasami.
Izobutanol zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR.
PrzechowywanieRozwiń
Wymagania dla budowli magazynowych:
 • wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
 • zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par organicznych, 
 • system zraszaczowy, pozwalający w razie pożaru na chłodzenie zbiorników / pojemników rozproszonymi strumieniami wody,
 • nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji,
 • instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz wentylacyjna w wykonaniu EX,
 • pomieszczenie powinno być chłodne i suche.
 
Warunki magazynowania:
 • przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu,
 • przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
 • przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością,
 • pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane,
 • zbiorniki i pojemniki muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie n-butanolu,
 • w pomieszczeniu powinien się znajdować podręczny sprzęt gaśniczy.
 
Inne uwagiRozwiń
Substancje niezgodne: czynniki silnie utleniające.
Izobutanol posiada certyfikat koszerności.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Sprzedaż - Europa Zachodnia
Agnieszka Ciba
Sprzedaż - Europa Południowa, Azja, Afryka
Katarzyna Łukasik
Sprzedaż - Ameryka Północna i Południowa
Sonia Droszczak
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka