Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nadtlenek wodoru - H2O2

Nadtlenek wodoru roztwór 35%

Stabilizowany, roztwór wodny
do formulacji preparatów używanych jako środki dezynfekujące i konserwujące

Grupa Azoty Puławy

Nadtlenek wodoru w postaci stabilizowanego roztworu wodnego o stężeniu 35% wag. jest cieczą przezroczystą, bezbarwną i bezwonną. Rozpuszcza się w wodzie w każdym stosunku. Bardzo łatwo ulega rozkładowi pod wpływem wielu czynników: wszelkich zanieczyszczeń czy podwyższonej temperatury, co sprawia, że wymaga szczególnej ostrożności przy magazynowaniu, jak i w operacjach z jego udziałem.

Nadtlenek wodoru stosowany jest do formulacji preparatów używanych jako środki dezynfekujące funkcjonujące w dziedzinie żywności i pasz, higieny ludzi, higieny weterynaryjnej oraz jako środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi i zwierząt a także do formulacji preparatów stosowanych jako środki do konserwacji produktów podczas przechowywania.

ZastosowanieRozwiń
  • surowiec wykorzystywany w syntezie nadtlenków;
  • utleniacz w reakcjach chemicznych;
  • substancja czynna w produktach biobójczych;
  • surowiec w produkcji gum i plastików;
  • substancja trawiąca w przemyśle elektronicznym i metalowym;
  • surowiec w procesach wybielania (przemysł włókienniczy i celulozowo – papierniczy);
  • neutralizator ścieków w procesach ochrony środowiska i oczyszczania wody;
  • surowiec do produkcji środków czystości i środków wybielających.
SpecyfikacjaRozwiń

 

Lp.
Wymagania    Jednostka Wartość
1. Zawartość H2O2 w granicach % m/m 35-37
2. Pozostałości po wyprażeniu*    max g/l 0,05
3. Zawartość wolnych kwasów max mmol/l 5
4. Stabilność [jako stopień rozkładu
w temperaturze 96°C w czasie 16 godz.]
max % 3
5. Zawartość fosforanów [jako PO43-] max mg/l 100
6. Zawartość azotanów [jako NO3-] max mg/l 100
7. Zawartość chlorków [jako Cl-] max % m/m 0,0001
8. Zawartość siarczanów [jako SO42-] * max % m/m 0,0001
9. Zawartość cynku [jako Zn] * max % m/m 0,00001
10. Zawartość miedzi [jako Cu] * max % m/m 0,000005
11. Zawartość ołowiu [jako Pb] * max % m/m 0,000005
12. Zawartość kadmu [jako Cd] * max % m/m 0,000001
13. Zawartość cyny [jako Sn] * max % m/m 0,00001
14. Zawartość arsenu [jako As] * max % m/m 0,00005
15. Zawartość rtęci [jako Hg] * max % m/m 0,00002
16. Zawartość żelaza [jako Fe3+] * max % m/m 0,00002
17. Zawartość substancji rozpuszczalnych
w chloroformie*
max mg/l 100
18. Pozostałość po odparowaniu (w 105°C)* max % m/m 0,015
*Parametry gwarantowane przez producenta.
Oznaczenia wykonywane są min. jeden raz w roku, przy zmianach w technologii oraz w przypadkach spornych.

 

PakowanieRozwiń

Roztwór nadtlenku wodoru przeznaczony do formulacji preparatów używanych jako środki dezynfekujące i konserwujące, ładować/pakować do opakowań typu DPPL dopuszczonych do przewozu nadtlenku wodoru.

Opakowania typu DPPL powinny być zaopatrzone w urządzenia odpowietrzające.

Przed załadunkiem nadtlenku wodoru należy sprawdzić czystość opakowań.

Pojazdy samochodowe przewożące sztuki przesyłki powinny być dokładnie oczyszczone; w szczególności nie powinny zawierać żadnych odpadów palnych (słomy, siana, papieru, itp.). Do układania sztuk przesyłki zabrania się używania materiałów łatwopalnych.

PrzechowywanieRozwiń

Stabilizowany roztwór wodny 35% nadtlenku wodoru przeznaczony do formulacji preparatów używanych jako środki dezynfekujące i konserwujące należy przechowywać wyłącznie w opakowaniach dopuszczonych do pakowania nadtlenku wodoru, w zadaszonych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze nieprzekraczającej 30°C, z dala od substancji łatwopalnych.

W czasie przechowywania należy chronić roztwory wodne nadtlenku wodoru przed wszelkimi zanieczyszczeniami.

Nie przechowywać razem z: alkaliami, reduktorami, solami metali (ryzyko rozkładu), rozpuszczalnikami organicznymi (niebezpieczeństwo wybuchu).
Dostęp do wszystkich powierzchni magazynowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, powinien być dozwolony wyłącznie dla osób upoważnionych.

TransportRozwiń

Roztwór nadtlenku wodoru transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR).

W czasie transportu opakowania z produktem należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.

Klasy i kategorie zagrożeniaRozwiń

Nadtlenek wodoru 35% spełnia kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia toksyczność ostra, kategoria 4. Wykazuje działanie drażniące na skórę (kategoria 2), działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia (kategoria 3). Powoduje poważne uszkodzenie oczu, (kategoria 1) oraz stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe (kategoria 3).

Informacje dotyczące przepisów prawnychRozwiń

1. Nadtlenek wodoru wykorzystywany jako substancja czynna w produktach biobójczych, podlega wymaganiom Rozporządzenia WE nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

2. Nadtlenek wodoru kontrolowany jest przez Rozporządzenie WE nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, załącznik I – nabywanie, posiadanie lub używanie przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniom. Wszelkie podejrzane transakcje oraz ich próby, zniknięcia i kradzieże należy zgłaszać do Krajowego Punktu Kontaktowego.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka