Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy siarkowe

Siarkowit® S99P

S99P

Grupa Azoty Siarkopol

Nawóz Siarkowit S99P (postać pastylka) przeznaczony jest do uprawy roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Szczególnie polecany dla roślin siarkolubnych kwasolubnych.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1 (C)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: Siarka całkowita (S) 99,9 % (m/m)

Granulometria: Pastylki. 92,5% produktu ma postać pastylek o wymiarach 1,12-5 mm.
Gęstość nasypowa: 1,04-1,2 kg/dm3

Trójtlenek siarki całkowity  (SO)    249,8% (m/m)

Składniki produktu:
CMC 1: Siarka (CAS: 7704-34-9)

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Stosowany jest pod orkę siewną pod rośliny ozime, a w przypadku roślin jarych - pod orkę zimową, ewentualnie także pod wiosenną. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola, w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych. Należy przestrzegać zalecanych dawek.

Orientacyjne dawki i warunki stosowania

Roślina/grupa roślin

Stosowanie

Zalecana dawka (kg/ha)

Rzepak ozimy

Pod orkę przed siewem

20-40

Kapustne

Pod orkę zimową

10-40

Burak cukrowy

Pod orkę zimową

20-35

Kukurydza

Pod orkę zimową lub siewną

15-25

Strączkowe

Pod orkę zimową lub siewną

5-20

Motylkowate: lucerna , koniczyna

Pod orkę zimową lub siewną

15-20

Zboża (żyto pszenica, jęczmień)

Pod orkę siewną ( jare pod zimową)

5-20

 Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o zapotrzebowanie roślin na siarkę, kondycje roślin i kondycje gleby.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Siarkowit®S99P jest pakowany do worków papierowych 25kg, big-bagów 1 tona, a także może być dostarczany luzem.

Nawóz Siarkowit® S99P w postaci granul nie podlega przepisom RID i ADR.

W zależności od masy nawóz Siarkowit®S99P magazynować we właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach jednostkowych przeznaczonych do tego produktu lub luzem na placu magazynowym. Przestrzegać zakazu palenia stosowania otwartego ognia, materiałów utleniających.

Dopuszczalna ilość warstw piętrzenia, w czasie transportu i magazynowania:

  • opakowania 25 kg: 7 max
  • opakowania 1000 kg: 1 max

Przechowywanie worków 25 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 1000 kg:

Środki ostrożnościRozwiń

Hasło ostrzegawcze: Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H315 Działa drażniąco na skórę.
Zwroty wskazujące środki ostrożności- zapobieganie.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
Zwroty wskazujące środki ostrożności- reagowanie.
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą umyć  dużą ilością wody z mydłem
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wykorzystywania przez konsumentów dodatkowo;
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
P102 Chronić przed dziećmi.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka