Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy pozostałe

Tohumus Lignite

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Tohumus Lignite jest ciemnobrązowym, sypkim nawozem organiczno-mineralnym o słabo wyczuwalnym zapachu. Przeznaczony jest do nawożenia roślin sadowniczych, warzywniczych, ozdobnych oraz upraw polowych w celu wzbogacenia gleby w potas oraz substancję organiczną.

Nr pozwolenia: 734/22 (dla Tohumus Lignite)

Właściwości i składRozwiń

Stały nawóz organiczno-mineralny zawierający kwasy humusowe.

Substancje organiczne: nie mniej niż 55,0% (% s.m.)
Kwasy humusowe: nie mniej niż 8,6% (m/m)
Tlenek potasu (K2O): nie mniej niż 4,0% (m/m)

pH: 9,0÷11,4

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Orientacyjne dawki nawozu Tohumus Lignite w t/ha:

Wyszczególnienie

Sposób aplikacji

Termin aplikacji

Dawka Tohumus Lignite (t/ha)

Uprawy polowe

 

Zabieg doglebowy: wymieszać z glebą za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych.

Stosować w dawce jednorazowej przedsiewnie.

0,5-2,0

Rośliny sadownicze

Zabieg doglebowy: nawóz rozprowadzić równomiernie na powierzchnię gleby i wymieszać do głębokości 15-20 cm.

Stosować jednorazowo przed założeniem sadu/plantacji.

0,5-2,0

Rośliny warzywnicze

Zabieg doglebowy: nawóz rozprowadzić równomiernie na powierzchnię gleby i wymieszać do głębokości 15-20 cm.

Stosować jednorazowo przed siewem/sadzeniem. Zalecana aplikacja jesienna, możliwe stosowanie wiosną min. 4 tygodnie przed siewem/sadzeniem.

0,5-2,0

(5-20 kg/ar)

Rośliny ozdobne (rośliny rabatowe, drzewa i krzewy ozdobne z wyłączeniem roślin wymagających kwaśnego odczynu gleby)

Zabieg doglebowy: Nawóz rozprowadzić równomiernie na powierzchnię gleby i wymieszać do głębokości 15-20 cm.

Rośliny wieloletnie: Nawóz rozprowadzić równomiernie na powierzchnię gleby i wymieszać z 1-2 cm warstwą gleby, tak by nie uszkodzić korzeni.

Stosować jednorazowo przed siewem/sadzeniem.

Rośliny wieloletnie nawozić wczesną wiosną.

0,2-1,0

(2-10 kg/ar)

Dawka nawozu uzależniona jest od potrzeb pokarmowych uprawianych roślin oraz zasobności gleby w potas.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Zabrania się stosowania nawozu na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem; naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny i nie podlega przepisom transportowym ADR i RID.

Warunki przechowywaniaRozwiń

Produkt należy przechowywać:

  • w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu,
  • w temperaturze od 0 do 50°C
  • z dala od źródeł ciepła, środków utleniających, (mocnych) kwasów,
  • poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt.

Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszami i wodą.

Okres przydatności: 24 miesiące przy przestrzeganiu warunków przechowywania.

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

Produkt został zaklasyfikowany jako drażniący.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352: W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć, kontynuować płukanie.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka