Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy pozostałe

Azovilen S

Inhibitor ureazy

Grupa Azoty Chorzów

Azovilen S jest płynnym stabilizatorem azotu do stosowania jako dodatek do nawozów azotowych zawierających azot mocznikowy. Produkt opracowany jest na bazie substancji czynnej NBPT, stężenie zostało dobrane tak, aby efektywność działania była optymalna. Zastosowanie jego obniża aktywność ureazy w glebie, co zapobiega nadmiernej (szybkiej) przemianie mocznika w amoniak i dwutlenek węgla redukując ich emisje do atmosfery. W rezultacie azot zastosowany w nawozie jest wykorzystany efektywniej, a wielkość plonowania oraz jego jakość ulegają poprawie.

Właściwości i skład Rozwiń

Zawiera 25% Triamidu kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego (NBPT)

Składniki produktu:
N,N-dimetyloacetamid (CAS 127-19-5)
Gliceryna (CAS 56-81-5)
Triamid kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego (NBPT) (CAS 94317-64-3)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Azovilen S przeznaczony jest do stosowania wraz z roztworami saletrzano-mocznikowymi i do pokrywania granul mocznika.

 Orientacyjne dawki dodatku:

MOCZNIK

2,5l/tonę

RSM 32

2,2l/1000l

RSM 30

2,1l/1000l

RSM 28

1,9l/1000l

Ogólne zalecenia dotyczące dawki opracowane zostały w oparciu o przeciętne warunki polowe. W przypadku pogorszenia warunków środowiskowych dawki można zwiększyć.

Instrukcja stosowania w przypadku nanoszenia na granulę:

W przypadku mieszania dodatku z mocznikiem w formie granulowanej należy użyć mieszalnika do nawozów lub też innego sprzętu zapewniającego równomierny kontakt dodatku z nawozem. Urządzenie musi być czyste, suche i wolne od rdzy. Umieścić w mieszalniku odpowiednią ilość mocznika wraz z odpowiadającą mu ilością dodatku, mieszać, aż do jednolitego wymieszania nawozu z dodatkiem. Nie łączyć w czasie mieszania z innymi dodatkami nawozowymi. Dopuszcza się również natrysk przy użyciu dyszy dozujących na taśmach transportujących zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

Instrukcja stosowania z roztworami saletrzano-mocznikowymi:

Odpowiednio dobrać i odmierzyć dawkę preparatu do planowanej ilości stosowanego RSM. Przy włączonym mieszadle napełnić zbiornik roztworem saletrzano-mocznikowym RSM. W czasie przygotowywania cieczy użytkowej oraz podczas aplikacji mieszaniny musi być włączone mieszadło. Dodać zalecaną dawkę nawozu Azovilen S. Zachować optymalną temperaturę cieczy użytkowej zgodne z zaleceniami producenta. Należy przygotować roztwór do oprysku bezpośrednio przed jego zastosowaniem. Niewskazane jest przechowywanie gotowego roztworu. Należy po wykonanym zabiegu opryskiwacz przepłukać czystą wodą.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Azovilen S dostępny jest w jest oferowany w pojemnikach wykonany z HDPE o pojemności 5l, 20l, 600l, 1000l.

Azovilen S należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Chronić przed spadkiem temperatury poniżej -15°C oraz wzrostem temperatury powyżej +40°C. Właściwości produktu mogą się zmienić, jeżeli produkt będzie składowany przez dłuższy okres czasu poniżej oraz powyżej zalecanych temperatur.

Przechowywanie dla pojemników 5 l:

Przechowywanie dla pojemników 20 l:

Przechowywanie dla pojemników 1000 l:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

AZOVILEN S zawiera: Triamid kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego NBPT, N,N-dimetyloacetamid
NIEBEZPIECZEŃSTWO
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H360Df: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P280: Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.

 

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka