Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy pozostałe

Tohumus® Ekstra

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Numer pozwolenia: Nr 704/22

Tohumus Ekstra jest płynnym nawozem organiczno-mineralnym przeznaczonym do doglebowego i dolistnego nawożenia roślin. Nawóz ten zaleca się stosować we wszystkich gatunkach roślin uprawnych: zbożach ozimych i jarych, rzepaku ozimym, kukurydzy, burakach cukrowych, ziemniakach, roślinach bobowatych, w uprawie warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych.

Nawóz Tohumus Ekstra jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, nr świadectwa NE/640/2022.

Właściwości i skład Rozwiń

Płynny nawóz organiczno-mineralny zawierający kwasy humusowe

Substancje organiczne: nie mniej niż 20% s.m.
Kwasy humusowe: nie mniej niż 10,3% (m/m)
Tlenek potasu (K2O): nie mniej niż 2,0% (m/m)

pH: 9,0÷11,4

Gęstość: 1,05 g/cm3

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Tohumus Ekstra to płynny nawóz organiczno-mineralny przeznaczony do doglebowego i dolistnego nawożenia roślin.

 Orientacyjne dawki nawozu Tohumus Ekstra w l/ha:

Rodzaj uprawy

Sposób aplikacji

Termin aplikacji

Dawka Tohumusu Ekstra (l/ha)

Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

Uprawy polowe

(zboża, rzepak ozimy, kukurydza, rośliny bobowate, burak cukrowy, ziemniak itd.)

Zabieg doglebowy

Stosować przed siewem/sadzeniem. Produkt najlepiej wymieszać z glebą.

10-20

200-400

Zabieg dolistny

Jeden-dwa zabiegi w okresie intensywnego wzrostu.

10-20

200-400

Warzywa, rośliny sadownicze i ozdobne

Zabieg doglebowy

Stosować przed siewem/sadzeniem. Produkt najlepiej wymieszać z glebą.

20

200-400

Zabieg dolistny

Jeden-dwa zabiegi w okresie intensywnego wzrostu.

10-20

200-750

 • Nawóz Tohumus Ekstra w zalecanych dawkach można stosować jako dodatek do nawozu RSM w zabiegach doglebowych oraz jako dodatek do roztworów mocznika w zabiegach dolistnych.
 • Nie należy przekraczać zalecanych dawek.
 • Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin.
 • Nie stosować na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem oraz podczas opadów deszczu. Za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.
 • W przypadku aplikacji dolistnej nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin.

Instrukcja sporządzania cieczy użytkowej

Przystępując do sporządzenia cieczy użytkowej należy:

 1. Ustalić odpowiednią ilość wody i Tohumusu Ekstra.
 2. Do zbiornika opryskiwacza wlać ½-⅔ ustalonej ilości wody.
 3. Produkt wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza (przy włączonym mieszadle).
 4. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
 5. Następnie zbiornik uzupełnić wodą do założonej ilości.
 6. Ciecz należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.
 7. Po pracy zbiornik opryskiwacza należy dokładnie wymyć.
Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Tohumus Ekstra jest oferowany w pojemnikach z tworzyw sztucznych o pojemności 1000 l.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny i nie podlega przepisom transportowym ADR i RID.

Produkt należy przechowywać:

 • w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu,
 • w temperaturze od 0°C do 50°C (w temperaturze poniżej 20°C produkt może zmienić konsystencję; zmiana konsystencji nie ma wpływu na właściwości produktu; po ogrzaniu do temperatury ok. 20°C produkt wróci do pierwotnej postaci),
 • z dala od źródeł ciepła, środków utleniających, (mocnych) kwasów,
 • poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt.

Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszami i wodą.

Okres przydatności: 24 miesiące przy przestrzeganiu warunków przechowywania.

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352: W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć, kontynuować płukanie.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka