Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kwas azotowy techniczny
Kwas azotowy techniczny

Grupa Azoty Chorzów

Kwas azotowy do zastosowań technicznych to 60% roztwór wodny kwasu azotowego (V).

Właściwości Rozwiń

Kwas azotowy to klarowna ciecz bezbarwna lub o barwie lekko żółtej i ostrym, charakterystycznym zapachu.

Zawartość HNO3; % (m/m)

60,0 ± 3,0

Chlorki; mg/l

Max. 2

Tlenki azotu; % (m/m)

Max. 0,01

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Kwas azotowy jest surowcem przeznaczonym do produkcji związków azotowych, może być stosowany jako:

  • środek myjący w instalacjach przemysłowych wykonanych ze stali kwasoodpornej,
  • produkt stosowany do obróbki metali, tworzyw sztucznych oraz uzdatniania wody,
  • reaktywna substancja pomocnicza do regeneracji żywic jonowymiennych.
Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Kwas azotowy jest oferowany w pojemnikach wykonany z HDPE o pojemności 20 l.

Kwas azotowy techniczny należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym z wentylacją mechaniczną; kwasoodporną, nienasiąkliwą i łatwo zmywalną podłogą, pochyloną w kierunku studzienek ściekowych. Przechowywać z dala od materiałów palnych. Chronić przed działaniem światła, ciepła oraz kontaktem z wodą i wilgocią. Chronić pojemniki przed korozją i uszkodzeniami fizycznymi.

Przechowywanie pojemników 20 l:

Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 8. „Materiały żrące”, Numer UN: 2031, grupa pakowania II wg przepisów transportowych ADR i RID.

Środki ostrożnościRozwiń

Kwas azotowy 60% został sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 do następujących klas zagrożeń: substancja powodująca korozję metali kategorii 1, działanie żrące na skórę kategorii 1A, toksyczność ostra kategorii 3.

Kwas azotowy został wymieniony w załączniku I rozporządzenia UE 2019/1148. Nabywanie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniom. Wszelkie podejrzane transakcje oraz ich próby, a także znaczące przypadki zniknięć i kradzieży należy zgłaszać do odpowiedniego krajowego punktu kontaktowego w ciągu 24 godzin od ich wykrycia.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka