Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy dwuskładnikowe

Super fos dar 40®

P (Ca, S) 40 (+30 +5) z mikroskładnikami

Grupa Azoty Fosfory

Super fos dar 40 jest wysokoskoncentrowanym nawozem polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: P (Ca, S) 40 (+30 +5) / 17,4 (+21,5 +2) z mikroskładnikami

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,30 kg/dm3

Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 40% (17,4% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 24% (10,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 26% (11,3% P)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 30% (21,5% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 12% (8,6% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 całkowity: 5% (2,0% S)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 3% (1,2% S)
Cynk Zn całkowity: 0,02%

Składniki produktu:
CMC 1 – Superfosfat wzbogacony (CAS 65996-95-4)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Super fos dar 40 to nawóz do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

 Orientacyjne dawki nawozu Super fos dar 40 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

150-200

200-220

Zboża jare

150-180

180-200

Rzepak ozimy

180-200

200-220

Kukurydza

180-200

200-220

Burak cukrowy*

180-200

200-250

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

150-180

200-220

Rośliny pastewne

150-180

180-200

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

150-180

200-220

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W uprawach jarych i na użytkach zielonych stosować jesienią i/lub wczesną wiosną.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Super fos dar 40 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

 

Super fos dar 40 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Jacek Jechna
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka