Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Pulmix®

N 29

Grupa Azoty Puławy

Pulmix jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i składRozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i)(A): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu

Formuła nawozu: N 29

Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98-1,0 kg/dm3

Azot N całkowity: 29%
Azot N azotanowy: 14,5%
Azot N amonowy: 14,5%

Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Dolomit (CAS 16389-88-1)

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Pulmix to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu Pulmix w kg/ha

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie

duże i bardzo duże

Pszenica ozima

320-380

410-470

500-530

Zboża jare

pszenica jara

260-290

320-380

410-470

jęczmień jary

120-180

210-260

290-320

Rzepak ozimy

410-440

470-500

530-590

Burak cukrowy*

230-290

320-380

410-500

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

290-350

380-410

440-500

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*

230-290

320-380

410-440

* bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Pulmix jest oferowany w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Pulmix należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

 

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H319: Działa drażniąco na oczy.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka