Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Salmag z borem®

N (Ca, Mg, B) 27 (+7 +4 +0,2)

Grupa Azoty Kędzierzyn

Salmag z borem jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Ca, Mg) 27 (+7 +4) / 27 (+5 +2,4) +B (0,20)

Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,88 kg/dm3

Azot N całkowity: 27%
Azot N azotanowy: 13,5%
Azot N amonowy: 13,5%
Tlenek wapnia CaO całkowity: 7% (5,0% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 2,0% (1,4% Ca)
Tlenek magnezu MgO całkowity: 4% (2,4% Mg)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie, wodór+: 0,20%

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mączka dolomitowa
CMC 1 – Kwas borowy (CAS 10043-35-3)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Salmag z borem to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu Salmag z borem w kg/ha

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie

duże i bardzo duże

Pszenica ozima

330-370

410-440

480-520

Zboża jare

pszenica jara

300-370

410-440

480-520

jęczmień jary

150-220

260-330

370-410

Rzepak ozimy

520-550

590-630

670-700

Burak cukrowy*

300-370

410-480

520-630

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

370-440

480-520

550-630

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*

300-370

410-480

520-550

*bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. W zależności od potrzeb dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Zaksan 33,5 lub Pulan Macro.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Salmag z borem jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Salmag z borem należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie podlega przepisom RID i ADR. Nie wolno przewozić razem z materiałami łatwopalnymi.

Przechowywanie dla worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H319 Działa drażniąco na oczy.
H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Grzegorz Struzik
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka