Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Energia elektryczna
Grupa Azoty Siarkopol

AktualnościRozwiń

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. informuje, że:

 1. z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 z późn. zm.).
 2. w cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały uwzględnione ceny i stawki opłat zgodnie z przepisami ww. ustawy. Ceny energii elektrycznej są dostępne w Biurze Zarządzania Energią i Efektywnością Energetyczną. Informację o nich można także uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 15 864 91 68 lub 15 864 94 06.
 3. nowe rozwiązania prawne wynikające z przedmiotowej ustawy zostaną uwzględnione w rozliczeniach od 1 stycznia 2019 r., przy czym w początkowym okresie 2019 r. mogą one jeszcze nie obejmować niektórych naszych klientów. W takich przypadkach zostaną dokonane odpowiednie korektywystawionych faktur przy uwzględnieniu regulacji ww. ustawy. W związku z powyższym, prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych faktur.
 4. w związku z możliwą nowelizacji ww. ustawy oraz koniecznością wydania rozporządzeń do niej, zastrzegamy sobie prawo dokonywania rozliczeń zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie.
 5. w dniu 25 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42). Zgodnie z art. 106 przedmiotowej ustawy, od dnia 25 stycznia 2019 r. stawka opłaty kogeneracyjnej wynosi 1,58 zł za 1 MWh i obowiązujedo końca 2019 r. W związku z powyższym, w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2019 r. zostanie uwzględniona ww. opłata kogeneracyjna.

---

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2, przedstawiamy Państwu projekt zmian IRiESD w formacie PDF w postaci Karty aktualizacji nr 1/2017. Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu pocztą elektroniczną na adres: ##hxpgzdeda.dhs#at#vgjeppodin.rdb##, w tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 2017. Termin składania uwag: do 24.05.2017 r.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej (format DOC) oraz wersję podpisaną (w formacie) PDF. Grupa Azoty Siarkopol S.A., pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami zamieści zatwierdzoną IRiESD wraz z raportem z konsultacji IRiESD.

---

„Informujemy, iż zakończyliśmy proces konsultacji zmian w IRiESD Grupa Azoty Siarkopol S.A.. Karta aktualizacji oraz raport z konsultacji znajdują się w katalogu IRiESD”

---

Informujemy, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA-4211-19(8)/2016/18872/V/PS, zatwierdził V Taryfę na dystrybucję energii elektrycznej. Taryfa obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku. Tekst taryfy znajduje się w zakładce Taryfa.

---

Informujemy, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA-4211-88(3)/2015/IV/Aza/Zmd, zatwierdził zmianę IV Taryfy na dystrybucję energii elektrycznej. Zmiana obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku. Tekst taryfy znajduje się w zakładce Taryfa.

---

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego Spółki ( IRiESD) w formacie PDF. Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 1 grudnia 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: ##hxpgzdeda.dhs#at#vgjeppodin.rdb##, w tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 2015. 

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej w wersji DOC oraz wersję podpisaną w PDF. Grupa Azoty Siarkopol S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami zamieści zatwierdzoną IRiESD wraz z raportem z konsultacji IRiESD.

---

Informujemy, iż decyzją Prezesa URE nr OKA-4211-43(16)/2014/2015/18872/IV/RZ z dnia 16 marca 2015 roku, od 1 kwietnia 2015 roku, wprowadza się do stosowania IV Taryfa na dystrybucję energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Grupa Azoty Siarkopol S.A.

---

Informujemy, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA.4211.76.(2).2016.18872.V.Aza.Zmd, zatwierdził zmianę V Taryfy na dystrybucję energii elektrycznej. Zmiana obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku. Tekst taryfy znajduje się w zakładce Taryfa: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/oferta/siarkopol/16

---

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Prezesa URE, od 1 stycznia 2015 roku następuje zmiana stawek III Taryfy na dystrybucję energii elektrycznej w części dotyczącej opłaty przejściowej.

---

Informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4711-28(15)/2013/2014/18872/ZJ z dnia 5 sierpnia 2014 r., od dnia 1 stycznia 2015 r. Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego majątku dystrybucyjnego.”

---

Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Data: 19 grudnia 2012 r.

KomunikatyRozwiń
Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Spółka Grupa Azoty Siarkopol S.A. zawarła Generalne Umowy Dystrybucyjne:
 • AXPO Polska Sp. z o.o.
 • Elektra S.A.
 • PGE Obrót S.A.
 • Vervis Sp. z o.o.
 • Novum S.A.
 • Gaspol S.A.
TaryfaRozwiń
Obowiązki informacyjne dotyczące działalności OSDRozwiń

"Działając na podstawie art. 40 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 rok o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015. 478 z póź.zm), Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. realizując zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego zawiadamia, iż na terenie OSD Spółki, funkcję Sprzedawcy Zobowiązanego w myśl Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii pełni Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A." 

„Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wyznaczenia Sprzedawcy Zobowiązanego”

„Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na terenie działania OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7 ust. 8l) – stan na dzień 20.03.2020 r.”

„Informacja dotycząca potencjalnej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. – stan na dzień 20.03.2020 r.”

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w:

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dotyczącej sieci elektroenergetycznej dla której Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. pełni funkcję OSDn:

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia i odbioru jednostek wytwórczychRozwiń
KontaktRozwiń
Reklamacje w formie pisemnej prosimy przesyłać na adres:
 
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Grzybów, 28-200 Staszów
z dopiskiem „Reklamacja - Dział CCE”
 
lub w formie elektronicznej na adres:
tel. +48 15 864 94 49
 
Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczenia usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej:
Damian Chłodnicki
tel. +48 15 864 91 96
##spbxpc.rwadscxrzx#at#vgjeppodin.rdb##


Pozostałe sprawy (nie dotyczy reklamacji):
Stanisław Mołas
tel. +48 15 864 91 68
##hipcxhapl.bdaph#at#vgjeppodin.rdb##

Awarie – zgłoszenia techniczne
Utrzymanie Ruchu Elektrycznego - Obszar Dobrów oraz Grzybów: 726 870 030
Utrzymanie Ruchu Elektrycznego - Obszar Osiek: 15 867 0275

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka