Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Segment Agro głównym obszarem wysokiego wzrostu przychodów i poprawy rentowności Grupy Azoty w II kw. 2019 roku
05.09.2019
Segment Agro głównym obszarem wysokiego wzrostu przychodów i poprawy rentowności Grupy Azoty w II kw. 2019 roku

6 103 mln zł przychodów ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym odnotowała Grupa Azoty po dwóch kwartałach 2019 r., 941 mln zł EBITDA i 15,4% marży EBITDA. Oznacza to wzrost przychodów o 1 225 mln zł (o 25 %) wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, EBITDA wyższe o 412 mln zł (o 78%), a marżę EBITDA wyższą o 4,6 p.p.

Istotna poprawa to efekt ujmowania od początku 2019 roku w pełnym zakresie przychodów i kosztów grupy Compo Expert, a także utrzymującego się korzystnego poziomu cen gazu, będącego efektem przede wszystkim wysokiej podaży LNG z USA. W samym II kw. 2019 roku przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 738 mln zł (wzrost o 358 mln zł r/r), wynik EBITDA wyniósł 333 mln zł, a marża EBITDA 12,1% (wzrost - odpowiednio – o 207 mln zł i 6,9 p.p. r/r).

- Drugi kwartał to dalsza zdecydowana poprawa wyników kluczowego segmentu Nawozy oraz pewne spowolnienie obszarów Tworzywa i Chemia. Skumulowany za okres dwóch kwartałów bieżącego roku wynik EBITDA wyniósł 941 mln zł i już teraz istotnie przewyższa wykonanie całego 2018 roku. Mocny spadek cen gazu na europejskim rynku bardzo korzystnie wpływa na marże na nawozach, ale dobre wyniki to także efekt działań rozwojowych podjętych w poprzednich latach, przede wszystkim ubiegłorocznej akwizycji grupy Compo Expert – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Nawozy

Segment Nawozy odnotował w II kw. 2019 przychody w wysokości 1 572 mln zł (w tym 369 mln zł dotyczy Compo Expert) wobec 1 104 mln zł rok wcześniej, realizując marżę EBITDA w wysokości 13,4%, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża była ujemna (minus 6,2%). Dodając przychody i wyniki za I kw. bieżącego roku otrzymujemy w sumie 3 669 mln zł przychodów (w tym 868 mln zł dotyczy Compo Expert) i 16,9% marży EBITDA dla segmentu, czyli wartości istotnie wyższe od osiągniętych przed rokiem (2 317 mln zł przychodów, 4,3% marży EBITDA). Zasadniczy wpływ na kształtowanie się wyników segmentu Agro miały wyższe niż przed rokiem ceny nawozów przy jednoczesnych, utrzymujących się, bardzo korzystnych z perspektywy Grupy, spadkach cen gazu.

Tworzywa

Odnotowany w I kw. 2019 nieznaczny spadek przychodów i wyników segmentu pogłębił się w kolejnym kwartale przekładając się na przychody w wysokości 381 mln zł (spadek o 39 mln zł r/r) i marżę EBITDA w wysokości 7,1% (spadek o 7,2 p.p r/r). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 791 mln zł (spadek o 41 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 10,3% (spadek o 4,2 p.p. r/r). Rynek tworzyw determinuje utrzymująca się nadpodaż oraz słaba konsumpcja produktów (poliamid 6, kaprolaktam), typowa dla okresu letniego. Sytuacji rynkowej nie zmieniły planowane i nieplanowane postoje w europejskich (Niemcy, Czechy) i azjatyckich (Chiny, Tajwan, Japonia) zakładach produkcyjnych. Uczestnicy i obserwatorzy rynku nie spodziewają się w tym roku radykalnej zmiany trendów. W I połowie 2019 roku ceny kluczowych surowców były nieznacznie (fenol) lub istotnie (benzen) niższe.

Chemia

W porównaniu do roku ubiegłego segment Chemia odnotował w II kw. br. obniżenie przychodów do poziomu 682 mln zł (tj. o 8,5% r/r) oraz marży EBITDA o 2,7 p.p. do 9,5%. Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie - odpowiednio - 1 434 mln zł (spadek o 5,3% r/r) i 11,7% (spadek o 2,7 p.p. r/r). Utrzymująca się kolejny kwartał nadpodaż i konkurencja cenowa kształtuje ceny melaminy i bieli tytanowej poniżej poziomów analogicznego okresu 2018 roku, ale przy nieco wyższych wolumenach sprzedaży. W pozostałych asortymentach ceny były wyższe, a wolumeny (za wyjątkiem AdBlue i plastyfikatorów) niższe. Oferta produktowa została w ostatnim czasie wzbogacona o plastyfikatory specjalistyczne, produkowane przez Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

- Obecny czas to również okres intensyfikacji działań o charakterze rozwojowym dla Grupy. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police powróciła do planów podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z przeznaczeniem pozyskanych środków na Projekt „Polimery Police” - powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse Grupy Azoty S.A.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Kluczowe spółki Grupy Azoty w Polsce są zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Grupa prowadzi działalność na skalę międzynarodową. Do jej zagranicznych aktywów należy działająca w sektorze tworzyw sztucznych, spółka ATT Polymers z siedzibą w niemieckim Guben oraz Grupa COMPO EXPERT z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim Vall d'Uixó, jeden z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, którą Grupa Azoty przejęła w 2018 r. 

Dodatkowe informacje:

Waldemar Grzegorczyk

Rzecznik Prasowy

Grupy Azoty

e-mail: ##gotrocxz#at#vgjeppodin.rdb##

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka