Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

AZOPLON OPTI CalcNitro B

N (Ca) 8,5 (+17) z mikroskładnikiem

Grupa Azoty Chorzów

AZOPLON OPTI CalcNitro B to nawóz azotowo-wapniowy z borem w postaci wodnego roztworu, który przeznaczony jest do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin oraz do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji roślin t.j.: warzywa, drzewa owocowe, rośliny jagodowe i rośliny ozdobne. Zalecany do stosowania w okresach intensywnych przyrostów oraz kształtowania się i wzrostu owoców, bulw lub korzeni spichrzowych oraz zbobrowanych wizualnych objaw niedoboru wapnia.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Ca) 8,5 (+17) / 8,5 (+12,2) z mikroskładnikiem

Gęstość w temp. 20°C: 1,47-1,50 kg/dm3

Azot N całkowity: 8,5%
Azot N azotanowy: 8,5%
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 17% (12,2% Ca)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie: 0,05%
Niska zawartość chlorków.

Składniki produktu:
CMC 1 - Azotan wapnia (CAS 10124-37-5)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

AZOPLON OPTI CalcNitro to nawóz przeznaczony do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin oraz do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji.

Dokarmianie dolistne

Orientacyjne dawki nawozu:

Roślina

Faza rozwojowa rośliny

Dawka nawozu (l/ha)

Zalecana liczba zabiegów

Ilość cieczy (l/ha)

Drzewa i krzewy owocowe

Po wykształceniu zawiązków owocowych

4-8

4-8 w odstępach 2 tygodniowych

500-1000

Truskawki owocujące

W fazie wiązania i wyrastania owoców

3-4

2-3 w odstępach tygodniowych

500-800

Szkółki ozdobne, owocowe i leśne

Interwencyjnie

4-8

2-3 w odstępach 2 tygodniowych

500-1000

Warzywa polowe

Od fazy 2. liścia

2-4

3-4 w odstępach 2 tygodniowych

500 - 1000

Szklarniowe

Cały okres wzrostu roślin

2-6

w odstępach 2 tygodniowych

400 - 1200

Rolnicze

Wczesne fazy rozwojowe

2-6

3 - 4 r

150 - 1500

 

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Fertygacja

Dawka uzależniona od gatunku i fazy rozwojowej, częstotliwości aplikacji oraz technologii uprawy. Zalecane jest stosowanie roztworu wodnego o stężeniu 0,05-0,15% (0,2 do 1,5 l nawozu na 1000 litrów pożywki do podlewania roślin). Należy uwzględnić zawartości składników w innych nawozach stosowanych do przygotowania pożywki.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

AZOPLON OPTI CalcNitro B jest oferowany w pojemnikach wykonany z HDPE o pojemności 5 l, 20 l, 1000l.

AZOPLON OPTI CalcNitro B należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie pojemników 5 l:

Przechowywanie pojemników 20 l:

Przechowywanie dla pojemników 1000 l:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

Zawiera kwas borowy
NIEBEZPIECZEŃSTWO
H302: Działa szkodliwie po połknięciu
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.
P330: Wypłukać usta.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka