Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Saletrzak 27N

N (Ca, Mg) 27 (+6,5 +4,5)

Grupa Azoty Puławy

Saletrzak 27N jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Ca, Mg) 27 (+6,5 +4,5) / 27 (+4,6 +2,7)

Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 1,00-1,02 kg/dm3

Azot N całkowity: 27%
Azot N azotanowy: 13,5%
Azot N amonowy: 13,5%
Tlenek wapnia CaO całkowity: 6,5% (4,6% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 2,5% (1,8% Ca)
Tlenek magnezu MgO całkowity: 4,5% (2,7% Mg)
Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 1,3% (0,8% Mg)

Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Dolomit (CAS 16389-88-1)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Saletrzak 27N to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu Saletrzak 27N w kg/ha

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie

duże i bardzo duże

Pszenica ozima

330-370

410-440

480-520

Zboża jare

pszenica jara

300-370

410-440

480-520

jęczmień jary

150-220

260-330

370-410

Rzepak ozimy

520-550

590-630

670-700

Burak cukrowy*

300-370

410-480

520-630

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

370-440

480-520

550-630

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*

300-370

410-480

520-550

*bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. W zależności od potrzeb dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan® Macro, Zaksan® 33,5.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Saletrzak 27N jest oferowany w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 i 600 kg i luzem.

Saletrzak 27N należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie podlega przepisom RID i ADR. Nie wolno przewozić razem z materiałami łatwopalnymi.

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 i 600 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka